Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

A negyedik út
A negyedik út
3 900 Ft
3 376 Ft

P. D. Ouspensky

A negyedik út

A negyedik útnak nevezett eszmerendszer (szisztéma) fő gon­do­la­ta, hogy még csak egy kis ré­szét sem hasz­nál­juk a ren­del­ke­zé­sünk­re ál­ló erők­nek és ké­pes­sé­gek­nek. Ke­le­ti me­ta­fo­rával: ta­lál­ha­tó ben­nünk egy ha­tal­mas, gyö­nyö­rű­en be­bú­to­ro­zott ház, könyv­tár­ral és meg­annyi szo­bá­val, de mi az alag­sor­ban és a kony­há­ban ten­gő­dünk, ahon­nan nem tu­dunk ki­jut­ni. Ha va­la­ki be­szél­ne ne­künk ar­ról, hogy mi ta­lál­ha­tó en­nek a ház­nak az eme­le­tén, nem hin­nénk ne­ki, ki­ne­vet­nénk, vagy pe­dig ba­bo­ná­nak, tün­dér­me­sé­nek, mí­tosz­nak ne­vez­nénk az egé­szet. Hogyan vehetjük mindezt birtokba, hogyan fejleszthetjük ki a rejtett erőinket és képességeinket? Amikor P. D. Ouspensky-t megkérdezték, szándékában áll-e kiadatni az előadásait, azzal a kérdéssel felelt: „Ugyan, mi végre? Nem az előadások a legfontosabbak, hanem a kérdések és a válaszok.” A jelen könyv szöveghű kivonatokat tartalmaz Ouspensky 1921 és 1946 között tartott előadásaiból, valamint a hozzá kapcsolódó kérdésekből és válaszokból.

A világ és az ember tanulmányozása

Ez a szisz­té­ma két rész­re oszt­ha­tó: a vi­lág – bi­zo­nyos új alap­el­vek­re ala­po­zott – ta­nul­má­nyo­zá­sá­ra, és az em­ber ta­nul­má­nyo­zá­sá­ra. A vi­lág és az em­ber ta­nul­má­nyo­zá­sá­hoz hoz­zá­tar­to­zik egy­faj­ta spe­ci­á­lis nyelv. Ugyan­azo­kat a sza­va­kat pró­bál­juk al­kal­maz­ni, ame­lyek a hét­köz­na­pi be­szél­ge­té­se­ink so­rán ke­rül­nek elő, csak ép­pen egy kis­sé el­té­rő és pon­to­sabb je­len­tést kap­cso­lunk hoz­zá­juk. A vi­lág és a vi­lág­egye­tem ta­nul­má­nyo­zá­sa né­hány olyan alap­ve­tő tör­vény vizs­gá­la­tán alap­szik. Az em­ber ta­nul­má­nyo­zá­sa szo­ro­san össze­függ az em­ber fej­lő­dé­sé­nek ide­á­já­val, csak ép­pen az em­ber fej­lő­dé­sét a meg­szo­kot­tól kis­sé el­té­rő­en kell ér­tel­mez­nünk. Az ember fej­lő­dé­se, ha be­kö­vet­ke­zik, csak­is tu­dás és erő­fe­szí­tés ered­mé­nye le­het, amíg csak azt tud­ja, amit hét­köz­na­pi úton meg­is­mer­het, nincs le­he­tő­sé­ge a fej­lő­dés­re, és so­ha nem is volt.

Raktáron
13
3 900 Ft
3 376 Ft
Hasonló termékek