Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Srí Ramana Maharsi

Abszolút tudatosság

Srí Ramana Maharsi tanításai

Az Önvaló megismerésére törekedni, mialatt a tested dédelgeted, olyan, mint tutajként megragadni egy krokodilt azért, hogy átkelj a folyón. Légy tisztában azzal, hogy valóban te vagy a végtelen, tisz­ta lét, az abszolút Önvaló. Mindig az Önvaló vagy, és semmi egyéb, csak az. Szabadulj meg attól a képzettől, hogy „az alantas test vagyok”. Gon­dold át újra, és ismerd fel az örök boldogság Ön valóját! A nagy sikerű könyv második magyar kiadása átdolgozott fordításban, bővebb fénykép­anyaggal kerül most az olva­sók kezébe. Srí Ramana Maharsit, aki tizenhat éves korában felis­merte a világ alapjául szolgáló legfőbb Valóságot, India legnagyobb szentjei között tartják számon. Sugárzóan egy szerű életének nagy részét a szent hegy, az Arunácsala közelében töltötte. Számtalan spirituális kereső részesült áldásában, és ismerte meg tanítását: Te a határtalan tudatosság vagy, amely teljes és szabad. Hogy felismerd valódi természetedet, légy csendben. Tökéletesen csendben.

A könyv három részre tagolódik

Az első rész: a legfontosabb tanítással kezdődik, melynek középpontjában a "Ki vagyok én?" kérdés áll. A második rész tárgya az örök, határtalan, változatlan tudatosság. A harmadik rész az Ön-kutatással, az egóval, az újraszületéssel és hasonló témákkal foglalkozik. A függelékben Srí Ramana Maharsi egyik legismertebb és legszebb, 108 versszakos himnusza található, melyet a dél-indiai szent hegyhez, az Arunácsalához írt. A kötetet szójegyzék egészíti ki.

Könyvrészletek ITT Lapozz bele ITT


Nincs raktáron
20
2 450 Ft
1 962 Ft
Nincs raktáron
Tartalomjegyzék
  • Meg­jegy­zés az el­ső in­di­ai ki­a­dás­hoz 7
  • Elő­szó 9
  • Ku­ta­tás Atyám után 13
I. rész
 • A Védák kijelentik: „Az vagy te” 17
 • A guru ben­nünk él 18
 • A guru ke­gyel­me 19
 • Nán jár? 23
 • Brah­man, az Ab­szo­lút 27
 • Bhúma (tö­ké­le­tes­ség) 29
 • A szív 30
 • Va­ló­ság 34
 • Az éber­ség 37
 • Légy csen­des! 39
 • Az üdv 41
 • A ke­gye­lem 43
 • A csend az Ön­va­ló 46
 • Az egye­dül­lét 49
 • A bé­ke 50
 • Az Ön­va­ló 52
 • Az Ön­va­ló­ban tar­tóz­ko­dás 57
 • Az időt­len Ön­va­ló 62
 • A bol­dog­ság 64
II. rész
 • A sze­re­tet 71
 • Is­ten 72
 • Szat 74
 • Tu­da­tos­ság 76
 • Lé­te­zés 78
 • Lét 80
 • Az 82
 • Lé­te­zik 84
 • A lá­tó 86
 • Turíjátíta 89
 • A dzságrat-szusupti 91
 • A há­rom ál­la­pot 93
 • A dnyáni 97
 • A bölcs moz­du­lat­lan­sá­ga 102
 • Az Úr lá­ba­i­nál 103
 • A fel­is­me­rés már je­len van 108
 • Az Ön­va­ló ál­lan­dó­an fel­is­mert 110
III. rész
 • Ös­vény 113
 • Az Ön­va­ló­ról va­ló el­fe­led­ke­zés 115
 • Tu­dat­lan­ság 120
 • Májá 123
 • A test 125
 • Ön­ku­ta­tás 130
 • Az „én”-gon­do­lat 133
 • Az ego 136
 • Az el­me 140
 • Vászanák 144
 • Mantra 146
 • Ta­pasz 148
 • Új­ra­szü­le­tés 149
 • A szen­ve­dés oko­zó­ja csu­pán a té­ve­dés 153
 • Arunácsala 156
 • Pradaksina 162
 • Na­masz­ká­ra 163
 • Laksmí te­hén 164
 • A böl­cses­ség har­mat­csepp­jei 167
 • Függelék
 • Sza­vak hit­ve­si vi­rág­fü­zé­re 175
 • Idegen szavak magyarázata 192
Hasonló termékek