Kérdése van? Hívjon minket! +36706001905

Abszolút tudatosság

A ke­gye­lem min­dig „lé­te­zik”, nem pe­dig meg­a­da­tik. Is­ten, a ke­gye­lem és a guru az egyet­len leg­bel­ső lé­nye­ge az éber­ség­nek, ami meg­nyi­lat­ko­zik vagy amit meg­ta­pasz­ta­lunk, ami­kor min­den for­má­hoz va­ló kö­tő­dés el­sza­kad.

A szív az Ön­va­ló egyet­len, leg­főbb köz­pont­ja. Az Ön­va­ló ma­ga a szív. Min­den bi­zonnyal he­lye­sebb azt ál­lí­ta­ni, hogy az Ön­va­ló ma­ga a szív, mint hogy a szív­ben ta­lál­ha­tó. Va­ló­ban, az Ön­va­ló ma­ga a kö­zép­pont. Min­de­nütt je­len­va­ló, „szív­ként” él ön­nön tu­da­tá­ban: ez az Én-tu­dat.